നരസിംഹം @ ചിത്രകാരന്‍

http://chithrakaran.wordpress.com/2008/05/02/%e0%b4%a8%e0%b4%b0%e0%b4%b8%e0%b4%bf%e0%b4%82%e0%b4%b9%e0%b4%82-%e0%b4%8e%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8-%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%95%e0%b5%83%e0%b4%b7%e0%b5%8d%e0%b4%9f-%e0%b4%b9%e0%b4%bf%e0%b4%a8/

On May 5, 2008:
താങ്കള്‍ പറയുന്നതില്‍ കാല ഗണനയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. ബുദ്ധന്‍ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയത്. അതിനര്‍ത്ഥം അദ്ദേഹത്തിനു മുമ്പു തന്നെ ഈ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളുമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുരാണങ്ങളിലെ ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധമതക്കാരാണ് എന്നു പറയാന്‍ പറ്റുമോ?
ആര്യന്‍മാര്‍ക്ക് എഴുത്ത് വശമില്ലാത്തതിനാല്‍ അവയുടെ കാലം നിര്‍ണ്ണയിക്കുകയും പാടാണ്. എന്തായാലും അത് സിന്ധൂ നദീതട സംസ്ക്കാരത്തിനു ശേഷമാണ്. ചിലപ്പോള്‍ ആ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ സിന്ധൂ നദീതടത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നവരുമാകാം. എന്നല്‍ അവര്‍ക്ക് രാജാവും പോലീസുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നും സംശയമാണ്.
ഏതായാലും ഇതിനേകുറിച്ച് കൂടുതല്‍ ഗവേഷണം നടത്തണം.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s