ഒരു പ്രതികരണം (സ്വകാര്യം)

http://maramaakri.blogspot.com/2009/08/blog-post.html

അധികാരികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അയഥാര്‍ത്ഥ ലോകത്തെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ സമയത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ജീവിതത്തില്‍ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് വിജയമാണ്.

Advertisements

One thought on “ഒരു പ്രതികരണം (സ്വകാര്യം)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s