ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്‍ഡ്യയില്‍ നടന്ന കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകള്‍

ഇന്‍ഡ്യയിലെ Bt കീടവിരുദ്ധ പരുത്തിയുടെ തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതില്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

bollworm നേയും മറ്റ് കീടങ്ങളേയും ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാനായി 2002 ല്‍ ആണ്, മൊത്തം പരുത്തി കൃഷിയിടത്തിന്റെ 90% പ്രദേശത്തും Bt cotton കൃഷി തുടങ്ങിയത്.
2013 ആയപ്പോഴേക്കും കൂടനാശിനി പ്രയോഗം വളരെ അധികമായി – 2000 ലേ തോതിന്റെ അതേ നിലയിലെത്തി (Bt പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നില)
ദേശീയമായി ഉത്പാദനം മാറ്റമില്ലാതെ നില്‍ക്കുകയും ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകരുടെ ആത്മഹത്യ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജലസേചന സൌകര്യം ലഭിച്ച കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ Pink bollworm ന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. മഴ ആശ്രയിച്ച പാടത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജലസേചന സൌകര്യം ലഭിച്ച കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ കീടം പടര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഴആശ്രയിച്ച പാടത്തെ Bt പരുത്തി വിത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
* ജനസേചനം നടത്തുന്ന പരുത്തിയേക്കാള്‍ Bt പരുത്തി ലാഭകരമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞ മഴ ആശ്രയിക്കുന്ന പരുത്തിയേക്കാള്‍ Bt വിത്തിനും, കീടനാശിനിക്കും വേണ്ടിവരുന്ന അധിക ചിലവ് കര്‍ഷരെ പാപ്പരാക്കുന്നു.
* വിത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാന്‍ പറ്റാത്തതും ജൈവ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളുടെ അഭാവവും കീടനാശിനിയുടെ ചക്രം
* മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ വാര്‍ഷിക ആത്മഹത്യ നിരക്ക് പാടത്തിന്റെ വലിപ്പവും വിളവുമായും വിപരീതമായാണ് (inversely) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ Bt പരുത്തി വിത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ആത്മഹത്യ നിരക്ക് നേരിട്ട് (directly) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (അതായത് ചിലവ്)
* മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തും ജലസേചനമുള്ള സ്ഥലത്തും ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രത ചെറിയ സീസണ്‍ സാധാരണ പരുത്തി വിള കൂടുതല്‍ നല്‍കുകയും input ചിലവ് കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
* നയരൂപീകരണം ചെയ്യുന്നവര്‍ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് holistic വിശകലനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഈ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് UC Berkeley ലെ പ്രൊഫസറായ Andrew Paul Gutierrez ആണ്. കാര്‍ഷികപരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളിലേയും GM വിളകളിലേയും ഒരു വിദഗ്ദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം.

Deconstructing Indian cotton: weather, yields, and suicides
Andrew Paul Gutierrez, Luigi Ponti, Hans R Herren, Johann Baumgärtner and Peter E Kenmore
Environmental Sciences Europe (2015) 27:12
http://www.enveurope.com/content/27/1/12/abstract (open access)

പശ്ഛാത്തലം:

5000 വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്‍ഡ്യയില്‍ പരുത്തിയും അതിനോടൊപ്പം പരിണമിച്ചുണ്ടായ കീടങ്ങളും വളരുന്നുണ്ട്. 1970 കളിലാണ് ആദ്യമായി സങ്കരയിനം പരുത്തിയും കൂടുതല്‍ വളവും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. pink bollworm നെതിരായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം bollworm ന്റെ outbreaks ന് കാരണമായി. 2002 ല്‍ സങ്കര Bt പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി. bollworm നേയും മറ്റ് lepidopteran കീടങ്ങളേയും നേരിടാനായിരുന്നു അത്. 90% കൃഷിയിടത്തും അത് കൃഷിചെയ്തു.

തുടക്കത്തിലെ കുറവിന് വിരുദ്ധമായി, 2013 ല്‍ കീടനാശിനി പ്രയോഗം 2000 ലെ നിലയിലെത്തി. വിളവ് ദേശീയമായി സ്ഥിരമായി തന്നെ നിന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകരുടെ ആത്മഹത്യ വര്‍ദ്ധിച്ചു. 1970കള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള cotton/pink bollworm system ന്റെ മാതൃക നിര്‍മ്മിച്ച ജീവ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ Bt പരുത്തിയുടെ ആവശ്യകത, സാമ്പത്തിക നിലനില്‍പ്പിന്റെ ചുറ്റുപാട്, കര്‍ഷകരുടെ ആത്മഹത്യ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു.

ഫലം:

മഴ അടിസ്ഥാനമായ പരുത്തിയുടെ വിളവ് സമയം, വിതരണം, മണ്‍സൂണ്‍ മഴയുടെ അളവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജലസേചനം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ Pink bollworm നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ മഴവെള്ളം മാത്രം കിട്ടുന്നിടങ്ങളില്‍ അതുണ്ടാവുന്നില്ല. മഴകിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ Bt പരുത്തി വിത്തിന്റേയും കീടനാശിനിയുടേയും ഉപയോഗം ചോദ്യമാണ്.

ഉപസംഹാരം:

ജലസേചനം കിട്ടുന്നിടത്ത് Bt പരുത്തി സാമ്പത്തികലാഭമാണ്, അതേസമയം Bt വിത്തിന്റേയും കീടനാശിനിയുടേയും വില കുറവ് വിളയുണ്ടാകുന്ന മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ പരുത്തിയുടെ സ്ഥലത്തെ കര്‍ഷകരുടെ പാപ്പരാകലിനെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിത്ത് സൂക്ഷിക്കാന്‍ പറ്റാത്തതും കാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളുടെ അഭാവവും കര്‍ഷകരെ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ കീടനാശിനി ചക്രത്തില്‍ കുടുക്കുന്നു. മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ വാര്‍ഷിക ആത്മഹത്യാ തോത് പാടത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിനും വിളവിനും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ അത് Bt പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുന്നതുമായി നേര്‍ അനുപാതത്തിലാണ്. ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ചെറിയ കാലത്തെ പരുത്തി കൃഷിക്ക് വിളവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാകും. കാര്‍ഷിക വികസനത്തിനുള്ള നയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ അധികാരികള്‍ ഒരു സമഗ്രവിശകലനം നടത്തേണ്ടതായുണ്ട്.

— സ്രോതസ്സ് gmwatch.org

മാരുതി സുസുക്കി തൊഴിലാളികളെ കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം 13 മാരുതി സുസുക്കി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇന്‍ഡ്യന്‍ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. വേറെ 4 പേര്‍ക്ക് 5 വര്‍ഷത്തെ ശിക്ഷയും 14 ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് 3 വര്‍ഷത്തെ ശിക്ഷയും വിധിച്ചു. ഇന്‍ഡ്യയിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയായ കോണ്‍ഗ്രസിന്റേയും ഹിന്ദു ആധിപത്യ പാര്‍ട്ടിയായ BJP യുടേയും സമ്മതത്തോടെ കാര്‍ നിര്‍മ്മാതാവായ കമ്പനിയുടേയും, പോലീസിന്റേയും, കോടതിയുടേയും കള്ള കേസിന്റെ ഇരകളാണിവര്‍.

Maruti Suzuki Workers Union (MSWU) ന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഏല്ലാവരും ആണ് ജീപര്യന്തം ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടത്. നിഷ്ഠൂരമായ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഹരിയാനയിലെ മാരുതി ഫാക്റ്ററിയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് MSWU സ്ഥാപിച്ചത്. 2012 ന് കമ്പനി പ്രകോപിപ്പിച്ച് നടത്തിയ തീപിടുത്തത്തില്‍ HR മാനേജര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ മെനഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് (framed).

— സ്രോതസ്സ് wsws.org

റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് പ്രതിരോധമാകും

ഭാവിയില്‍ പ്രതിരോധമാകും റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് എന്ന് അവരുടെ ചെയര്‍മാനായ അനില്‍ അംബാനി പറഞ്ഞു. ഇന്‍ഡ്യയുടെ പ്രതിരോധ കമ്പോളത്തില്‍ നിന്നും പ്രതിവര്‍ഷം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ സാദ്ധ്യതകള്‍ Reliance Defence മുതലാക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു വിശകലനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത്.

“സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തില്‍ വലിയ സാദ്ധ്യതകളാണുള്ളത്. ഇന്ന് ഇന്‍ഡ്യയുടെ പ്രതിരോധ ആവശ്യകതയുടെ 70% വും ഇറക്കുമതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2016 ല്‍ അത് ലോകത്തെ മൊത്തം പ്രതിരോധ ഇറക്കുമതിയുടെ 14% ആയിരുന്നു. ഇന്‍ഡ്യന്‍ സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് കളിക്കാന്‍ പറ്റിയ നല്ല ഒരു മേഖലയാണിത്,” 80 വിദഗ്ദ്ധരുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ അംബാനി പറഞ്ഞു.

landing platform dock, anti submarine warfare, shallow water craft ഉള്‍പ്പടെ Rs. 30,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഓര്‍ഡറിനുള്ള ലേലത്തിനാണ് Reliance Defence അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Rs. 90,000 കോടി രൂപക്ക് രണ്ട് വിമാന വാഹിനി കപ്പലുകള്‍ പണിയാനും 1.2 ലക്ഷം കോടി രൂപക്ക് 12 മുങ്ങിക്കപ്പലുകള്‍ പണിയാനും വേണ്ടി Reliance Defence ലേലത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Rs. 30,000 കോടി രൂപക്ക് അടുത്ത തലമുറ മിസൈല്‍ കപ്പലുകള്‍, അടുത്ത തലമുറ corvette ഉം ഈ വര്‍ഷം പണിയാന്‍ റിലയന്‍സ് പദ്ധതിയിടുന്നു. Make in India, Skill India തുടങ്ങിയ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് റിലയന്‍സിന്റെ പ്രതിരോധ രംഗത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം.

Dassault Reliance Aerospace Ltd എന്ന 51: 49 JV ആയി ശൂന്യാകാശ വ്യോമയാന രംഗത്തും Reliance Defence പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. Rafael 36 ന്റെ കരാര്‍ മറികടക്കുകയാണ് പദ്ധതി. ഇന്‍ഡ്യയുടെ പ്രതിരോധ ബഡ്ജറ്റ് പ്രതിവര്‍ഷം Rs. 2.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.

— സ്രോതസ്സ് thehindu.com by Piyush Pandey

പ്രതിരോധം സ്വകാര്യ ബിസിനസ് ആകുമ്പോള്‍ തര്‍ക്കവും യുദ്ധവും വര്‍ദ്ധിക്കും. കാരണം ഈ സ്വകാര്യകമ്പനികള്‍ക്ക് ലാഭം കിട്ടണമെങ്കില്‍ ആയുധങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വര്‍ദ്ധിച്ചെങ്കിലേ മതിയാവൂ. അമേരിക്ക അത് തെളിയിച്ചതാണ്.

അനാവശ്യമായ യുദ്ധങ്ങളില്‍ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെടാന്‍ പോകുകയാണ്. പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം നിര്‍ത്തലാക്കുക. പട്ടാളക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളും ജനങ്ങളും അതിനായി ഒത്തുചേരുക.

യുറേനിയം ഖനനത്തേയും ഗോഗി ആണവനിലയത്തേയും ഗ്രാമീണര്‍ എതിര്‍ക്കുന്നു

Residents of Gogi village in Shahapur taluk of Yadgir district staging a protest against uranium mining in the village on Thursday.

Bhoomi Tayi Horata Samiti യുടെ പ്രവര്‍ത്തകരും ഗോഗി ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളും Yadgir ലെ Deputy Commissioner ന്റെ ഓഫീസിന് മുമ്പില്‍ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി. യുറേനിയം ഖനനം തുടങ്ങരുത് എന്ന് അവര്‍ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗ്രാമത്തില്‍ പണിയാന്‍ പോകുന്ന ആണവനിലയത്തിനെതിരേയും അവര്‍ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ആണവനിലയം വന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ത്വക് രോഗങ്ങളും മറ്റു രോഗങ്ങളും വരുമെന്ന് കൃഷിക്കാരനും സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ Mallanna Pariwana നയിക്കുന്ന സമരക്കാര്‍ പറയുന്നു. “ഇത്തരം മനുഷ്യ വിരുദ്ധമായ പ്രോജക്റ്റുകളെ ഖനനത്തിനായി യുറേനിയം പരീക്ഷ നടത്തിയ കാലം മുതല്‍ക്ക് ഞങ്ങള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഗ്രാമീണരുടെ എതിര്‍പ്പിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്,” എന്ന് Pariwana പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗ്രാമീണര്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പിന്നീട് അവര്‍ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം Deputy Commissionerക്ക് നല്‍കി. Mallinath Talwar, Madivalappa Mavinamarad, Lalansab Chowdhary, Channabasappa Diggi മറ്റുള്ളവരും അതില്‍ പങ്കെടുത്തു.

— സ്രോതസ്സ് thehindu.com

ഇന്‍ഡ്യന്‍ കൃഷിക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കളിമാറ്റമോ? ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു കളിസ്ഥലം

[ധാരാളം സാങ്കേതിക പദങ്ങള്‍ ഈ ലേഖനത്തിലുണ്ട്. അവയൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ക്ഷമിക്കണം. പക്ഷേ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.]

ഇന്‍ഡ്യയിലെ commodity derivatives കമ്പോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമായി Securities and Exchange Board of India (SEBI) അടുത്ത കാലത്ത് commodity exchanges ല്‍ options trading ന് അനുമതി കൊടുത്തു. exchanges ന് commodity derivatives market ല്‍ options contracts ഇറക്കാനുള്ള അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ട് 2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനമുണ്ടായി. commodity futures contracts ഇതുവരെ Multi Commodity Exchange of India (MCX), National Commodities and Derivatives Exchange (NCDEX) പോലുള്ള exchanges ല്‍ മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളു.

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ options contracts ന്റെ കച്ചവടം തുടങ്ങും. “commodity derivatives market ല്‍ SEBI പുതിയ derivative ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കും,” എന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ 2016-17 ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അത് കൂടാതെ, നയങ്ങളിലും നിയന്ത്രണ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഉപദേശം നല്‍കാനും commodity derivatives market ല്‍ പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ട ശുപാര്‍ശകള്‍ ചെയ്യാനും 2016 ജനുവരിയില്‍ Commodity Derivatives Advisory Committee എന്ന സംഘത്തെ SEBI രൂപീകരിച്ചു.

futures പോലെ commodity options contracts ലോകം മൊത്തമുള്ള commodity exchanges ല്‍ കച്ചവടം നടത്തുന്നു. commodity futures ല്‍ അടിസ്ഥാനമായ commodity options, CME ഉം​ ICE ഉം ഉള്‍പ്പടെ പ്രധാനപ്പെട്ട commodity exchanges നല്‍കുന്നു. commodity spot ല്‍ (ഭൌതികമായ സ്വര്‍ണ്ണം, ക്രൂഡ് ഓയില്‍) അടിസ്ഥാനമയ options contracts ആണ് Eurex Exchange നല്‍കുന്നത്. അതേ സമയം gold options contracts ല്‍ open positions കൈവശമുള്ളവര്‍ക്ക് ഭൌതികമായ സ്വര്‍ണ്ണം Taiwan Futures Exchange നല്‍കുന്നു.

2001ല്‍ ഓഹരികളുടെ options trading തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്‍ഡ്യയുടെ National Stock Exchange (NSE) ആണ് global index options trading ല്‍ ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത്. World Federation of Exchanges ന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ 176.5 കോടി options contracts ആണ് NSE ല്‍ 2015 ല്‍ കച്ചവടം നടത്തപ്പെട്ടത്.

commodities ന് options trading ന്റെ അനുവാദം SEBI നല്‍കിയെങ്കിലും commodity derivatives trading അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ പത്ത് മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പോള വിശകലനം പ്രവചിച്ചത്.

വിദേശ ബാങ്കുകള്‍, മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍, institutional investors, മറ്റ് സാമ്പത്തിക കളിക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇന്‍ഡ്യയുടെ commodity derivatives market ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അനുമതി നല്‍കും. അത് options ലേയും futures contracts ലേയും കച്ചവടത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇനിയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.

ഇതെഴുതുന്ന സമയത്ത് എത്രമാത്രം commodities ആണ് ഇന്‍ഡ്യന്‍ കമ്പോളത്തിലെ options trade ന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. European options ഓ American options ഓ SEBI അനുവദിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നകാര്യവും അറിയില്ല.

options trading ന്റെ രീതികളും നിയമങ്ങളും രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2017 ന്റെ തുടക്കത്തില്‍ അത് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് തുടങ്ങുമെന്ന് കരുതുന്നു.

options contracts വില്‍ക്കുന്നതിലെ വലിയ അപകടസാദ്ധ്യത മനസിലാക്കി option writers ന് വേണ്ടി യോഗ്യതാ criteria(സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍) വികസിപ്പിക്കാന്‍ SEBIയോട് commodity market ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

എന്താണ് commodity options?

നേരത്തേ തീരുമാനിച്ച ഒരു വിലക്ക് ഒരു നിശ്ഛിത ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു futures contract വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം (ബാധ്യതയല്ല) രണ്ട് കൂട്ടര്‍(വില്‍പ്പനക്കാര്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍)ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക കരാറിനെയാണ് option എന്ന് പറയുന്നത്.

Futures ഉം options ഉം രണ്ടും derivatives ഉല്‍പ്പന്നമാണ്. കാലാവധി തീരുമ്പോള്‍ അടിസ്ഥാനമായ ആസ്തിയെ വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം options ഉടമക്കുണ്ട്. എന്നാല്‍ Futures കരാറുടമക്ക് ഭാവിയിലെ ഒരു ദിവസം അടിസ്ഥാനമായ ആസ്തിയെ വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയാണുള്ളത്. ഇതാണ് അവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം

commodity derivatives market ന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു നിശ്ഛിത വിലക്ക് commodity futures contract വില്‍ക്കാനോ വാങ്ങാനോ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് options അവസരമോ അവകാശമോ (ബാധ്യതയല്ല) നല്‍കുന്നു. commodity options ന്റെ “അടിസ്ഥാനമായ commodity” ഒരു futures contract ആയിരിക്കും. ഒരു ഭൌതിക ആസ്തി ആയിരിക്കില്ല. ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കണം. അതേ സമയം ഭൌതിക ആസ്തികളിലടിസ്ഥാനമായ derivatives ആണ് futures contracts.

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള options ഉണ്ട്: call options ഉം put options ഉം.

call options എന്ന option contract കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു futures contract ഒരു പ്രത്യേക വിലക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിലോ അതിന് മുമ്പോ വാങ്ങാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ബാധ്യതയല്ല. വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വിലക്കെതിരെ സംരക്ഷണം നേടാനാണ് Call options പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

put option എന്ന option contract കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ഒരു futures contract ഒരു പ്രത്യേക വിലക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിലോ അതിന് മുമ്പോ വില്‍ക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ബാധ്യതയല്ല. കുറയുന്ന വിലയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാനാണ് Put options പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

യഥാര്‍ത്ഥ ഇടപാട് നടക്കുന്ന ദിവസത്തെ Expiration Date എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

കരാറിന്റെ മുമ്പേ തീരുമാനിച്ച (സ്ഥിര) വിലയെ Strike Price എന്ന് പറയുന്നു.

ഒരു options contract കരാറില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ചിലവാക്കുന്ന പണത്തെ Premium എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് option ന്റെ വില. options contract നടപ്പാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാതെ വാങ്ങുന്ന ആളിന് അയാളുടെ premium തുക നഷ്ടപ്പെടും.

പല രീതിയിലും options പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി പോലെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ താഴുന്ന വിലക്കെതിരെ options വാങ്ങുന്നവര്‍ സുരക്ഷിതത്വം നേടുന്നു. അതേ സമയം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് വില ഉറപ്പ് നല്‍കി കൊണ്ട് put option വില്‍ക്കുന്നവര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ദാദാക്കളാകുന്നു. ഒരു ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി പോലെ കരാര്‍ നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും put option വില്‍ക്കുന്നവര്‍ ഒരു പ്രീമിയം ഈടാക്കുന്നു.

commodity derivatives കമ്പോളം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ A Beginner’s Guide to Indian Commodity Futures Markets വായിക്കുക.

അപകട സാദ്ധ്യതയുള്ള ഓപ്ഷനുകള്‍

ഓഹരി, ബോണ്ട്, എന്നിവയേക്കാള്‍ options ന് സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ കൂടിയതിനാല്‍ അത് സാധാരണ കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ചേര്‍ന്നതല്ല. അതിനാല്‍ ഒരു ശരാശരി ഇന്‍ഡ്യന്‍ കര്‍ഷകന് പോകാന്‍ പറ്റാത്തയിടമാണ്. volatility factor കാരണം options ഇടപാടുകര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള sophistication ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Sophisticated traders ന് options ഉപയോഗിച്ച് കമ്പോളത്തിന്റെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോയുള്ള മാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാവും. കമ്പോളത്തില്‍ ഒരു നീക്കവും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ലാഭം നേടാനും options കച്ചവടക്കാരെ സഹായിക്കും. മിക്ക options കച്ചവടക്കാരും വെറുതെ callഉം putഉ​ options വാങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവര്‍ സങ്കീര്‍ണമായ trading strategies ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ധാരാളം options കളും futures contracts ഉം ഒന്നിച്ച് ചേര്‍ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ dual directional strategies ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വശത്തേക്കുള്ളതായാലും വില നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് speculative ലാഭം നേടുന്നു.

അതുകൊണ്ട് commodity derivatives markets നെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള വിദഗ്ദ്ധരായ കച്ചവടക്കാര്‍ക്കും നിക്ഷേപകര്‍ക്കുമാകും commodity options അനുയോജ്യം. ഉയര്‍ന്ന leverage കിട്ടുന്നതിനാല്‍ വന്‍തോതിലുള്ള ഊഹക്കച്ചവടത്തിന് സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ Options contracts വളരേറെ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. ലാഭത്തിനോ നഷ്ടത്തിനോ ആ leverage കാരണമാകും.

തെറ്റായ രീതിയില്‍ Options ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും പാപ്പരാകലും സംഭവിച്ച ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രസീലിലെ സ്ഥാപനമായ Aracruz Celulose. ശുദ്ധീകരിച്ച യൂക്കാലിപ്റ്റസ് കുഴമ്പ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായിരുന്നു അവര്‍. 2008 ല്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനെതിരായ അവരുടെ forex option bets തെറ്റാകുകയും അതിനാല്‍ $250 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

option contracts വാങ്ങുന്നയാളിന് അത് വില്‍ക്കുന്ന ആളിനേക്കാള്‍ വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരു അപകടസാദ്ധ്യതയാണുള്ളത്. പരിധിയില്ലാത്ത നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്ന futures contract ല്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി option വാങ്ങുന്നയാളിന് പ്രീമിയത്തിന് ചിലവായ തുകയും കമ്മീഷനും ഫീസുകളും മാത്രമേ നഷ്ടമാകൂ. അതുപോലെ option വാങ്ങുന്നയാളിന് margin calls ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലവാക്കിയ പണവും ഏറ്റവും കൂടിയ അപകടസാദ്ധ്യതയും at the outset ആണെന്ന് option വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കറിയാം.

അടിസ്ഥാനമായ futures contracts ന്റെ വില തീര്‍ച്ചയില്ലാതെ വര്‍ദ്ധിക്കാമെന്നതുകൊണ്ട് എന്നാല്‍ call options ന്റെ കാര്യത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യത വില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് താത്വികമായി പരിധിയില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് options contract ന്റെ വിലയും തീര്‍ച്ചയില്ലാതെ വര്‍ദ്ധിക്കും. put options ന്റെ കാര്യത്തില്‍ വില്‍ക്കുന്നയാളിന്റെ downside അടിസ്ഥാനമായുള്ള futures contract ന്റെ മൂല്യത്തിന് അത്രയേ വരൂ.
കരാര്‍ നടപ്പാകുകയോ കാലാവധി കഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരു option വില്‍പ്പനക്കാരന്‍ margin requirements(ഇടനില സ്ഥാപനത്തില്‍ ഈടായി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പണമോ ആസ്തികളോ) പാലിക്കണം.

positive spillovers ന്റെ കാര്യം എന്താണ്? options trading ന്റെ positive spillovers നെ പിന്‍തുണക്കുന്ന വാദം വളരെ അധികം ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചതും വളരെ കുറവ് തെളിവുകളുള്ളതുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും commodity markets ന്റെ കാര്യത്തില്‍. ഗുണങ്ങള്‍ കൂടിയ വിവര പ്രസാരണം, ഉയര്‍ന്ന market liquidity, മെച്ചപ്പെട്ട market stability തുടങ്ങിയവ ലോക commodity markets ല്‍ തെളിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്.

കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ഒരു കളി മാറ്റമാകുമോ?

options trading നെ കൊണ്ടുവന്നത് commodity exchanges ഉം അവരുടെ ഇടനിലക്കാരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉയര്‍ന്ന കച്ചവട വ്യാപ്തം അവരുടെ ഫീസും കമ്മീഷനും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അവര്‍ കരുതുന്നു. അവരുടെ ബിസിനസ്‍ രീതി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ അത് മനസിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്‍ഡ്യയിലെ കര്‍ഷക സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാനാണ് ഇതെന്ന വാദം ഒട്ടും മനസിലാവാത്ത കാര്യമാണ്.

“commodities market ല്‍ ആഴത്തില്‍ ബാധിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ നീക്കമാണ് ഇത്. ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് അതിയായ ഉല്‍സാഹമുണ്ട്. ഇത് product basket നെ വിപുലീകരിക്കുകയും കൂടുതല്‍ പുതിയ ആള്‍ക്കാരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ഇത് ഒരു കളി മാറ്റമാകുമാണ്. അവര്‍ക്ക് അവരുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ derivatives market ല്‍ വില്‍ക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉത്പാദന ചിലവിനേക്കാള്‍ താഴേക്ക് ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ വില ഇടിയുകയാണെങ്കില്‍ വില സുരക്ഷയുടെ(protection) ഗുണം നേടുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ വില വര്‍ദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഗുണങ്ങള്‍ നേടാനാവും. futures നെ അപേക്ഷിച്ച് Options വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട hedging instrument ആണ്,” എന്ന് NCDEX ന്റെ Managing Director ആയ Samir Shah പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

1990കളില്‍ commodity futures trading കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ ഇതേ പോലുള്ള വാദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. commodity futures trading നല്ല വിലനിയന്ത്രണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും, വില മാന്യമായതാവും, സുതാര്യത കൊണ്ടുവരും എല്ലാറ്റിനും ഒരു ക്രമമുണ്ടാകും എന്നു തുടങ്ങി വലിയ അവകാശവാദങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത്. spot markets ലെ വില പരിധികള്‍ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന്റെ അപകടത്തില്‍ നിന്നും ഇന്‍ഡ്യയിലെ കര്‍ഷകരെ hedge ചെയ്യാന്‍ futures market സഹായിക്കും എന്നായുരുന്നു അന്നത്തെ അവകാശവാദം. അങ്ങനെ ഭാവിയില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അവരുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ ഉറപ്പുള്ള വില ലഭിക്കും. futures ല്‍ ഇടപാട് നടത്തിയാല്‍ ഭാവിയിലെ വിലെ എന്താകുമെന്നതിന്റെ reliable വില സൂചന മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുതന്നെ കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും ഈ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക ചരക്കുകളുടെ (ചില ലോഹങ്ങളുടേയും ധാതുക്കളുയേും) കാര്യത്തില്‍ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാന്‍ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2003 മുതല്‍ക്ക് commodity futures markets ഇന്‍ഡ്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കുക. ഊഹക്കച്ചവടക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും futures markets ല്‍ പ്രധാനമായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ദൌര്‍ഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്. വില വഞ്ചനക്ക് വേണ്ടി വാണിജ്യപരമായി ജോലിചെയ്യാത്തവരും കളിക്കുന്നു. ഒപ്പം ശിക്ഷാഭയമില്ലാതെ മറ്റ് കമ്പോള പീഡന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു. ഇന്‍ഡ്യയിലെ കാര്‍ഷിക സമുദായത്തിന്റെ ommodity futures markets ലുള്ള പ്രതീക്ഷയും ദൃഢവിശ്വാസവും നിരന്തരം കേള്‍ക്കുന്ന ട്രേഡിങ് അഴിമതി (കൊത്തമര(guar) മുതല്‍ കുരുമുളക് വരെ) കാരണം ഇല്ലാതെയായി. ഈ കമ്പോളത്തെ “Satta Bazaar” (ചൂതാട്ട കമ്പോളം) എന്നാണ് അവര്‍ വിളിക്കുന്നത്.

NSEL ല്‍ നടന്ന വലിയ ട്രേഡിങ് വിവാദത്തിന് ശേഷം അന്നത്തെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായ Forward Markets Commission (FMC) നെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം SEBI യുമായി ലയിപ്പിച്ചു.

ഇന്‍ഡ്യയിലെ commodity futures കമ്പോളത്തില്‍ കര്‍ഷരുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കുറവാണ്. കമ്പോള കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്‍ഡ്യയിലെ 2000 കര്‍ഷകര്‍ പോലും commodity futures exchanges ല്‍ വ്യാപാരം നടത്തുന്നില്ല. എന്തിന് കര്‍ഷകരുടെ മാര്‍ക്കറ്റിങ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ (NAFED, HAFED പോലുള്ളവ) പോലും അതില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. കാരണം futures market എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയില്ല. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി അത്തരം സംഘങ്ങള്‍ക്ക് futures exchanges ലെ aggregators ഉം hedge positions ഉം ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകും.

വില കണ്ടെത്തുന്നതിലും വില അപകടം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും futures അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട അവസരത്തില്‍ എങ്ങനെയാണ് options മാത്രമോ, futures contracts നോട് ചേര്‍ന്നോ ഇന്‍ഡ്യയിലെ കര്‍ഷകരുടെ താല്‍പ്പര്യം സംരക്ഷിക്കും. അതും പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തെ കാര്‍ഷിക സമൂഹത്തിന്റെ 78% വും 2 ഹെക്റ്ററില്‍ താഴെ കൃഷിയിടമുള്ള ചെറിയ കര്‍ഷകരായിരിക്കെ.

sensitive ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ options trading തുടങ്ങുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. കാരണം അവയുടെ വില അസ്ഥിരത ഇന്‍ഡ്യയിലെ ഉത്പാദകരേയും ഉപഭോക്താക്കളേയും ബാധിക്കുന്ന വലിയ ഭീഷണിയാണ്.

futures trading ല്‍ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അറിവ് ശരാശരി ഇന്‍ഡ്യന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കില്ല. അതിനേക്കാള്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാണ് options trading എന്നത്. കാരണം ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഒരു trading instrument ന്റെ മുകളില്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണതയുടെ ഒരു പാളികൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയാണ് options trading ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് options contracts ഇന്‍ഡ്യന്‍ കാര്‍ഷിക സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. അതുപോലെ hedging ആവശ്യത്തിന് derivatives കരാറുകള്‍ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താനും വേണ്ടത്ര വിഭവങ്ങളും ശേഷിയും ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. futures, options contracts ന്റെ trading ലെ അപകട സാദ്ധ്യത മനസിലാക്കുന്നതില്‍ പരിചയസമ്പന്നരായ traders പോലും വളരേറെ വിഷമമാണ്.

ഇക്കാലത്ത് ചെറിയ stakeholders നായി ഹൃസ്വകാല പരിശീലന വര്‍ക്ഷോപ്പുകള്‍ commodity exchanges നടത്താറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അത്തരം വര്‍ക്ഷോപ്പുകള്‍ derivatives trading നെക്കുറിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായ വിവരങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും നല്‍കാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല.

കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാനായി commodity options പോലുള്ള അതി സങ്കീര്‍ണമായ derivatives instruments തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം ഇന്‍ഡ്യയിലെ ഭരണാധികാരികള്‍ spot markets ന്റെ ചിന്നിച്ചിതറിയ സ്വഭാവം, സംസ്ഥാന കാര്‍ഷികോല്‍പ്പന്ന മാര്‍ക്കറ്റിങ് കമ്മറ്റികളുടെ(APMCs) രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരണം, പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സംഭരണികള്‍ മില്ലുകള്‍, ഗ്രാമങ്ങളിലെ റോഡുകളുടേയും infrastructure ന്റേയും മോശം അവസ്ഥ പോലുള്ള bottlenecks ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ കളിസ്ഥലം

ഇപ്പോഴുള്ള futures contracts മായി പൂരകമാണ് options കരാറുകളെന്ന് അതിന്റെ വക്താക്കള്‍ വാദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷിക്കാര്‍ക്കും SMEs നും hedging ആവശ്യത്തില്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ commodity derivatives നെ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കും.

അടിസ്ഥാനമായ commodity യെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള കമ്പോളത്തില്‍ കളിക്കുന്നവരാണ്(ഉത്പാദകര്‍, processors, ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഇവര്‍ ഉള്‍പ്പെടും) Hedgers. അവര്‍ derivatives കമ്പോളത്തെ പ്രധാനമായും hedging ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. hedgers ഒരേ സമയം spot market ലും futures market ലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. spot market ല്‍ എന്തിന് വേണ്ടി hedge ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ futures market ല്‍ അതിന് വിരുദ്ധമായ position എടുത്തുകൊണ്ട് അവര്‍ അവരുടെ അപകട സാദ്ധ്യത കുറക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് positionനുകളും റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു.

കമ്പോളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കാനുള്ള ശക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന guidelines ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനാല്‍ commodity derivatives markets ലെ ഊഹക്കച്ചവടക്കാരേയും hedgersനേയും വേര്‍തിരിച്ച് കാണാന്‍ വിഷമമാണ്. അതിനാല്‍ ഇന്‍ഡ്യയിലെ കമ്പോളത്തിലെ പൂര്‍ണമായും hedging ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന derivatives contracts എത്ര ശതമാനം വരുമെന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയാനാവില്ല. ഒരു കച്ചവടക്കാരന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനോ hedging ആവശ്യത്തിനോ ആണ് commodity derivatives contracts വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുക വിഷമകരമാണ്.

ഇന്‍ഡ്യയിലെ commodity futures market ല്‍ നടക്കുന്ന tradingന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഊഹക്കച്ചവടക്കാരും futures contracts വാങ്ങുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് ലാഭം കൊയ്യുന്ന non-commercial traders ഉം ആണെന്ന് അധിക കാലത്തിന് മുമ്പ്, FMC പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭൌതിക ചരക്കിന്റെ (commodity) ഉടമസ്ഥത നേടാന്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന hedgers ന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. futures market ല്‍ ഇടപെടുന്ന hedgers ന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്നുതന്നെയാണ് മിക്ക കമ്പോള വിശകനവും പറയുന്നത്. അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന വില കൃത്രിമത്വം കാരണം അവര്‍ക്ക് commodity derivatives market ലുള്ള ധൈര്യവും വിശ്വാസവും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഓഹരി കമ്പോളത്തില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന options കരാറുകളില്‍ കൂടുതലും, ഇപ്പോഴുള്ള portfolios നെ hedge ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, കൂടുതല്‍ ലാഭം നേടാനുള്ള ഊഹക്കച്ചവട ഉപകരണങ്ങള്‍ ആയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

commodity options trading നെ പുതിയതായി കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ കച്ചവടക്കാരേയും ഊഹക്കച്ചവടക്കാരേയും കൂടുതല്‍ ഊഹക്കച്ചവട നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാവും ചെയ്യുക. ഈ കമ്പോള കളിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ കച്ചവട ആയുധ ശേഖരത്തിലേക്ക് പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ കിട്ടി എന്ന് സാരം.

വിദേശ ബാങ്കുകള്‍, institutional investors, മറ്റ് സാമ്പത്തിക കളിക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രവേശനം ഇന്‍ഡ്യന്‍ commodity derivatives കമ്പോളത്തെ hedging, price discovery എന്ന രണ്ട് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിര്‍ത്തും. പൂര്‍ണ്ണമായും ഊഹക്കച്ചവട പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഗോദയായി commodity derivatives markets മാറുന്നതിനെ തടയാന്‍ നയ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപകര്‍ക്കും commodity speculators നും നല്ലതായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്‍ഡ്യന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കും ചെറിയ സംരംഭകര്‍ക്കും ഗുണകരമാവില്ല. inclusive വളര്‍ച്ച, വികസനം എന്നിവക്ക് ഈ നയം വലിയ ദോഷം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത് പുനപരിശോധിക്കണം.

Kavaljit Singh works with Madhyam, a policy research institute, based in New Delhi.

— സ്രോതസ്സ് madhyam.org.in

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിറ്റ് കേന്ദ്രം 11,000 കോടി രൂപാ ശേഖരിക്കും

പൊതുമേഖലയിലുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികള്‍ വിറ്റ് 11,000 കോടി രൂപാ ശേഖരിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 72,500 കോടിരൂപയാണ് വില്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം ലക്ഷ്യത്തില്‍ 46,500 കോടി രൂപാ കണ്ടെത്തുന്നത് minority stake sale വഴിയും 15,000 കോടി രൂപാ strategic disinvestment വഴിയുമാവും കണ്ടെത്തുക. ഈ വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ വില്‍ക്കാനുദ്ദേശിച്ച 46,500 കോടി രൂപയേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് 72,500 കോടി രൂപ എന്ന ലക്ഷ്യം. listing exercise ല്‍ നിന്ന് 11,000 കോടി രൂപാ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. — PTI

— സ്രോതസ്സ് thehindu.com

ആളുകളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുക, പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക

റിലയന്‍സ് ഡിഫന്‍സിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് 916 കോടി രൂപയുടെ കരാറുകിട്ടി

Indian Coast Guard ന് വേണ്ടി 14 അതിവേഗ നിരീക്ഷണ ബോട്ടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള 916 കോടി രൂപയുടെ കരാര്‍ Reliance Defence and Engineering Ltd (RDEL) പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി ഒപ്പുവെച്ചു. Reliance Infrastructure Ltd (RInfra) ന്റെ പൂര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് RDEL. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ ലേലം വിളിയിലൂടെയാണ് RDEL നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. Larsen and Toubro, Cochin Shipyard Ltd, Goa Shipyard Ltd, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE) തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

— സ്രോതസ്സ് thehindu.com

പ്രതിരോധം സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുമ്പോള്‍, യുദ്ധത്തിനുള്ള സാദ്ധ്യതകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും, അമേരിക്കയിലേത് പോലെ യുദ്ധം ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാവും.
റിലയന്‍സ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ബഹിഷ്കരിക്കുക. നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെ രക്ഷിക്കുക.

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ കൊതുകുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഡങ്കി, ചിക്കന്‍ ഗുനിയ നിയന്ത്രണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ കൊതുകുകളുടെ പ്രയോജനക്ഷമത പരിശോധിക്കാനായി പുറത്ത് വലകെട്ടി പരീക്ഷണം തുടങ്ങി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ Jalna ജില്ലയിലെ Dawalwadi, Badnapur എന്നീ സ്ഥലത്താണ് ഡങ്കി പനിയുണ്ടാക്കുന്ന Aedes aegypti പെണ്‍ കൊതുകുകളെ അമര്‍ച്ചചെയ്യാനായി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

Release of Insects carrying Dominant Lethal genes (RIDL) എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇന്‍ഡ്യയിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അനുവാദത്തിന് ശേഷവും Gangabishan Bhikulal Investment and Trading Limited (GBIT) ഉം Oxitec ഉം ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ഇതിന്റെ തുറന്ന പരീക്ഷണം തുടങ്ങും.

പരീക്ഷണ ശാലയിലെ ഇതിന്റെ ഇന്‍ഡ്യയിലെ പരീക്ഷണം 2012 മുതല്‍ GBIT യും Oxitec ഉം നടത്തുന്നുണ്ട്. Aedes aegypti കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു.

മാറ്റം വരുത്തിയ ആണുങ്ങള്‍

Oxitec ന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രകാരം ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ആണ്‍ Aedes aegypti കൊതുകുകള്‍ ഒരു മാരകമായ ജീന്‍ കൈവശമുള്ളവയാണ്. ആ ആണ്‍ GM കൊതുകുകള്‍ വന്യ പെണ്‍ കൊതുകുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലാര്‍വ്വകളിലും ആ മാരക ജീന്‍ ഉണ്ടാകും. അത് അവയെ വളരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊല്ലും.

ആണ്‍ കൊതുകുകള്‍ മനുഷ്യരെ കടിക്കാത്തതിനാല്‍ ആണ്‍ GM കൊതുകുകള്‍ ഡങ്കി, ചിക്കന്‍ ഗുനിയ, സിക്കയുടെ അപകടസാദ്ധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുമില്ല.

— സ്രോതസ്സ് thehindu.com By R. Prasad

ഈ പരീക്ഷണം ഉടന്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുക. പ്രകൃതിയുടെ ജനിതക സമ്പത്ത് കമ്പനികള്‍ മലിനമാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക.