എന്നെ രക്ഷിക്കൂ

മഞ്ഞുരുകുന്നു. എന്നെ സഹായിക്കൂ. A curious female polar bear approaches the Lindblad Expeditions ship National Geographic Explorer in Svalbard, Norway, December 15, 2010. Photo by Michael S. Nolan. Source: National Geographic