ഈ മതിലിന്റെ കാര്‍ബണ്‍ കാല്‍പ്പാട് എന്താണ്?

Israeli apartheid wall in Occupied Palestine

Advertisements

എന്നെ രക്ഷിക്കൂ

മഞ്ഞുരുകുന്നു. എന്നെ സഹായിക്കൂ. A curious female polar bear approaches the Lindblad Expeditions ship National Geographic Explorer in Svalbard, Norway.