ആഫ്രിക്കനമേരിക്കന്‍ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പൌരാവകാശവും

Jessica Gordon Nembhard

Advertisements

നിങ്ങള്‍ക്ക് 12.5% കോര്‍പ്പറേറ്റ് വരുമാന നികുതി പോലും കൊടുക്കാനാവുന്നില്ലേ, നാണക്കേട്

James Henry — സ്രോതസ്സ് therealnews.com

ചെയിന്‍ ഗാങ്ങ്

Chain Gang Sam Cooke (Hooh aah) (hooh aah) I hear somethin' sayin' (Hooh aah) (hooh aah) (Hooh aah) (hooh aah) (Well, don't you know) That's the sound of the men working on the chain ga-a-ang That's the sound of the men working on the chain gang All day long they're singin' (Hooh aah) (hooh aah) [...]

വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു – അമേരിക്കന്‍ കോളനിവാഴ്ചക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം

പ്യൂര്‍ട്ടോറിക്കോയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക. അമേരിക്കയുടെ കോളനിവാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കുക.