മുതലാളിത്തം ജനാധിപത്യത്തെ തിന്നും — നാം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കില്‍

Yanis Varoufakis Singapore's Lee Kuan Yew and his great imitators in Beijing have demonstrated beyond reasonable doubt that it is perfectly possible to have a flourishing capitalism, spectacular growth, while politics remains democracy-free. Indeed, democracy is receding in our neck of the woods, here in Europe. Now let me give you two numbers. Over the … Continue reading മുതലാളിത്തം ജനാധിപത്യത്തെ തിന്നും — നാം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കില്‍

Advertisements

ഫ്രഡ് ഹാമ്പ്റ്റണിന് വേണ്ടി കുരുക്കുണ്ടാക്കിയവന്‍

Assassination of Black Panther Fred Hampton

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ലളിതമല്ല

Part three: The Trump campaign — സ്രോതസ്സ് channel4.com സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളുണ്ടാക്കിയത് ഈ ആവശ്യത്തിനാണ്.

പകുതി ചതുപ്പില്‍ മുങ്ങി

Waist Deep in the Big Muddy Pete Seeger It was back in nineteen forty-two, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in-a Loozianna, One night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, That's how it all begun. We were -- knee deep in … Continue reading പകുതി ചതുപ്പില്‍ മുങ്ങി