പതിനായിരങ്ങള്‍ ലണ്ടനില്‍ ആരോഗ്യരംഗത്തിന്റെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണത്തിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തി

ഒബാമ

Obama
Anohni

When you were elected
The world cried for joy
We thought we had empowered
The truth-telling envoy

Now the news is you are spying
Executing without trial
Betraying virtues
Scarring closed the sky

Punishing the whistle blowers
Those who tell the truth
Do you recognize the yellow
Staring back at you?

Obama
Obama
Obama
Obama

Obama
Obama
Obama
Obama

All the hope drained from your face
Like children we believed
All the hope drained from your face
Obama

Obama