പുതിയ മക്കാര്‍ത്തിയിസം

North Rockland കൌമാരക്കാരുടെ യോഗത്തിനായി സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയും അദ്ധ്യാപികയും ആയ ആഞ്ജല ഡേവിസ് Rockland ല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അവര്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്കും ജില്ലക്കും വളരേറെ റാഡിക്കലാണെന്ന വിമര്‍ശനം ഉയരുകയുണ്ടായി. അവസാനം ആ പരിപാടി Pilgrim Baptist Church ല്‍ വെച്ച് നടത്തി. അവിടെ 500 ല്‍ അധികം ആളുകള്‍ ഒത്തുകൂടി. മുമ്പേയുള്ള പ്രചരണം ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഇത്. — സ്രോതസ്സ് democracynow.org | Dec 02, 2022

പൊതുജനാഭിപ്രായവും അധികാര ഉന്നതരും

https://mf.b37mrtl.ru/files/2018.10/5bc2e541fc7e9315518b4621.mp4 Liza Featherstone, author of Divining Desire: Focus Groups & the Culture of Consultation On Contact Popular opinion, 'MadMen' & the Power Elites

എങ്ങനെയാണ് കോടതികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്

https://www.youtube.com/watch?v=c6EK8zx7kKo Will Supreme Court Overturn Election for Trump? Mara Verheyden-Hilliard, Abby Martin Empire Files Nov 10, 2020