സ്ക്വയറിലേക്ക് പോയി അവകാശങ്ങള്‍ നേടാന്‍ ശ്രമിച്ചത്

Advertisements

ഈജിപ്റ്റിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ചുവന്ന വരയാണ്

NEFERTITI’S DAUGHTERS

‘ദേശീയ ഭീഷണി’യില്‍ നിന്ന് ‘ദേശീയ നേതാവി’ ലേക്ക്

Dedrick Asante-Muhammad The National Baptist Association was strongly against Dr. King. So Dr. King recognized that with his privilege, he wanted to use that for the movement. And I think there's always this constant tension in the black elite, is are you really out there to try to make a structural change so all people … Continue reading ‘ദേശീയ ഭീഷണി’യില്‍ നിന്ന് ‘ദേശീയ നേതാവി’ ലേക്ക്