റദ്ദാക്കല്‍ സംസ്കാരത്തില്‍ പുതിയതായെന്തുണ്ട്?

കാണുന്ന അത്ര വരുന്നില്ലെങ്കിലും അത് അത്ര ചെറുതല്ല. സംസ്കാരത്തിന്റെ അത്ര പഴക്കമുള്ളതാണ് റദ്ദാക്കല്‍ സംസ്കാരം. എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും എന്തൊക്കെ അനുവദനീയമാണെന്നതിന്റെ അതിര്‍ത്തി സ്ഥാപിക്കും. ഒരാള്‍ അതിന്റെ തെറ്റായ വശത്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കില്‍ അയാളെ റദ്ദാക്കും. പണ്ഡിത പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ച ഒരു “വിവാദപരമായ” ലേഖനത്തിന് വിനീതമായ തളളിക്കളയല്‍ കത്ത് പോലെ ആ സംവിധാനം നിഗൂഢമായതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ പുനര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പിലെ ഒരു പരിമിതി(stint) പോലെ നിഷ്ഠൂരമായതാകാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമോ ആകാം. La Trahison des Clercs (The … Continue reading റദ്ദാക്കല്‍ സംസ്കാരത്തില്‍ പുതിയതായെന്തുണ്ട്?

തങ്ങള്‍ വെറുക്കുന്നതിനെതിരെ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്ക്

Debunking Jordan Peterson’s “Cultural Marxism” Richard Wolff Empire Files