എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്?

2015 ല്‍ Centers for Disease Control and Prevention നടത്തിയ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് 5 മുതല്‍ 11 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള കറുത്തവരായ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ 1993 നേക്കാള്‍ ഇരട്ടി ആണ് 2013 ല്‍ എന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ വെള്ളക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത ആണ്‍കുട്ടികള്‍ തൂങ്ങിച്ചാവുന്നത് മൂന്നിരട്ടിയായി. ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഗവേഷകരെ സംഭ്രമിപ്പിച്ചതിനാല്‍ ഒന്നുകൂടി അത് വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ ഒരു വര്‍ഷം അധികം എടുത്തു. അമേരിക്കയിലെ മൊത്തം ആത്മഹത്യകളില്‍ … Continue reading എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്?