ചാറ്റ്പേജ്

or freenode webchat ലെ #neritam എന്ന ചാനല്‍.

Advertisements