റിപ്പയര്‍ ചെയ്യുനുള്ള അവകാശം ന്യൂയോര്‍ക്ക് സെനറ്റ് പാസാക്കി

right-to-repair എന്ന നാഴികക്കല്ലായ ഒരു നിയമം ന്യൂയോര്‍ക്ക് സെനറ്റ് പാസാക്കി. ഭാഗങ്ങള്‍, വിവരങ്ങള്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളെ നിര്‍ബന്ധിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ്. Sen. Neil Breslin ആണ് ഈ നിയമം sponsor ചെയ്തത്. 12 ന് 51 എന്ന വോട്ടോടെ നിയമം പാസായി. അതേസമയം Asm. Pat Fahy കൊണ്ടുവന്ന New York സംസ്ഥാന അസംബ്ലി സമാനമായ Assembly Bill 7006 എന്ന നിയമം പാസാക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയില്ല. ഇത് ആദ്യമായാണ് Right to Repair നയം … Continue reading റിപ്പയര്‍ ചെയ്യുനുള്ള അവകാശം ന്യൂയോര്‍ക്ക് സെനറ്റ് പാസാക്കി