നല്ല സ്വാമിയും കള്ള സ്വാമിയും തമ്മില്‍ വ്യത്ത്യാസമുണ്ടോ?

ഇല്ല രണ്ടും ഒന്നുതന്നെ. (സ്വാമി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തേക്കുറിച്ചല്ല. എല്ലാ മതങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാണ്.) ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം കള്ളത്തരമാണ്. കള്ളത്തരമെന്നു പറയുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരമുണ്ട്. ഒന്ന് അവിഹിതമായി പണം സമ്പാദിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊലപാതകമുള്‍പ്പടെയുള്ള കുറ്റകൃത്ത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക, സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, അധികാരികളെ സ്വാധീനിച്ച് ഇതൊക്കെ മറക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു മാഫിയ പോലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം. ഈ കള്ളത്തരം പ്രകടമാണ്. ഇത് മനസിലാക്കാന്‍ പ്രത്യേകിച്ചിരു വിശകലനവും വേണ്ടാ. പിന്നെ … Continue reading നല്ല സ്വാമിയും കള്ള സ്വാമിയും തമ്മില്‍ വ്യത്ത്യാസമുണ്ടോ?