അമേരിക്കക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയിലെ ഓഹരിക്കമ്പോള ബൂം

David Harvey Anti-Capitalist Chronicles October 08, 2020

യഥാര്‍ത്ഥ മുതലാളിമാര്‍ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം കഷ്ടപ്പെടുന്നു

yanis varoufakis