കാര്‍ഷിക രക്ഷപെടുത്തല്‍

— സ്രോതസ്സ് truthdig.com | Steve Sack | Jun 3, 2019

Advertisements

ട്രമ്പിന്റെ യുദ്ധം

— സ്രോതസ്സ് truthdig.com | Pat Bagley / The Salt Lake Tribune, Utah | May 29, 2019

ഗ്രഹണത്തെ നേരിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്

ഓര്‍ക്കുക ഫാസിസം തുടങ്ങുന്നത് സാംസ്കാരികമായാണ്, രാഷ്ട്രീയമായല്ല... — source truthdig.com | Mr. Fish | May 15, 2019