നന്ദനായന

There is no conflict of interest, what so ever. Aham bramhasmi #Aadhaar — സ്രോതസ്സ് twitter.com/digitaldutta

Advertisements

ബാങ്കില്‍ നിന്ന് പണം എടുക്കാനുള്ള നിയമം

बैंक से पैसा निकालने के नियम — സ്രോതസ്സ് bbc.com