ജോര്‍ജ് ഫ്ലോയ്ഡിന് ഇത് ഒരു മഹത്തായ ദിവസമാണ്

— സ്രോതസ്സ് cartoonistsatish.com | 06/07/2020

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍

meeracomposes Social Distance by Hasif Khan of Tamil magazine, @AnandaVikatan സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ എന്ന് പറയരുത്. ശാരീരിക അകലം പാലിക്കല്‍ എന്ന് പറണം.

UP, MP & ഗുജറാത്തും തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി!

— സ്രോതസ്സ് cartoonistsatish.com | May 11, 2020