ജോര്‍ജ് ഫ്ലോയ്ഡിന് ഇത് ഒരു മഹത്തായ ദിവസമാണ്

— സ്രോതസ്സ് cartoonistsatish.com | 06/07/2020