കാലാവസ്ഥാ-ആവാസ വ്യവസ്ഥ ബന്ധ ചങ്ങല

ചില പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതി മാറ്റങ്ങള്‍ ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ മിക്കവര്‍ക്കും ജിജ്ഞാസയുണ്ട്. ആര്‍ക്ടിക്, താഴ്ന്ന-ആര്‍ക്ടിക് പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന വേഗത്തിലുള്ള ചൂടാകല്‍ ധാരാളം വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഉത്തരാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ വസന്തകാലം നേരത്തെ വരുന്നതും അത് കാരണമായി സസ്യങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റളും. സ്ഥലകാലത്തിലെ ചെറിയ തോതിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ ആഗോള-പ്രാദേശിക ബന്ധം കണ്ടെത്താന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകളുടെ resolutions ന്റെ ഒന്നായ ഫലത്താലോ ജൈവശാസ്ത്ര വിവരങ്ങളിലെ signal to noise അനുപാതം നിരീക്ഷണ ഫലത്തെ ബാധിക്കുന്നതുമാവാം ഇത്. അടുത്തകാലത്ത് … Continue reading കാലാവസ്ഥാ-ആവാസ വ്യവസ്ഥ ബന്ധ ചങ്ങല