ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോര്‍ജ്ജ നിലയം

ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗര പ്രകാശ വൈദ്യുത (solar photovoltaic (PV)) നിലയം ഗ്രിഡിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചു. Thessaloniki ക്ക് അടുത്തുള്ള Pontoiraklia ല്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ നിലയം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് Phoenix Solar AG ആണ്. അവരാണ് ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും നിര്‍മ്മാണവും നടത്താന്‍ കരാര്‍ എടുത്തത്. 944 കിലോ വാട്ട് ശക്തിയുള്ള നിലയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത Sunergy A.E ക്കാണ്. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഗ്രീക്ക് കമ്പോളത്തില്‍ സൗരോര്‍ജ്ജ കമ്പനികള്‍ക്കുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. രാജ്യത്ത് അടുത്തകാലത്ത് renewable ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ incentive … Continue reading ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോര്‍ജ്ജ നിലയം