കല്‍ക്കരി പ്രഭുക്കന്‍മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഖനിത്തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതല്ല

John Oliver

Advertisements

ട്രമ്പ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്