എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാര്‍ തീവൃവാദ സംഘങ്ങളില്‍ ചേരുന്നത്

https://www.ted.com/talks/erin_marie_saltman_how_young_people_join_violent_extremist_groups_and_how_to_stop_them Erin Marie Saltman