പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരുടെ മദ്യപാനവുമായി ബിയറിന്റെ പരസ്യത്തിന് ചിലവാക്കുന്ന പണത്തിന് ബന്ധമുണ്ട്

ബിയര്‍ കമ്പനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരസ്യ ബഡ്ജറ്റും പദ്ധതിതന്ത്രങ്ങളും underage മദ്യപാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് Iowa State University നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. അതനുസരിച്ച് പരസ്യത്തിന് ചിലവാക്കുന്ന പണം അനുസരിച്ച് വിവിധ ബ്രാന്റ് ബിയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൌമാരക്കാരുടെ ശതമാനത്തെ ശക്തമായി പ്രവചിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് യൂപി, ഹൈസ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നടത്തിയ സര്‍വ്വേയില്‍ 99% കുട്ടികളും Budweiser, Bud Light എന്നീ ബ്രാന്റുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരാണ് പരസ്യത്തിന് ഏറ്റവും അധികം തുക ചിലവാക്കുന്നത്. 44% കുട്ടികള്‍ പറയുന്നത് അവര്‍ … Continue reading പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരുടെ മദ്യപാനവുമായി ബിയറിന്റെ പരസ്യത്തിന് ചിലവാക്കുന്ന പണത്തിന് ബന്ധമുണ്ട്

കളിപ്പാട്ട പരസ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ കാണുന്ന വാക്കുകള്‍

ആണ്‍കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ട പരസ്യങ്ങള്‍: പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ട പരസ്യങ്ങള്‍: - from informationisbeautiful.net