ലോകം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശൂന്യമായ വഴി എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സഹിക്കുന്നത്?

David Harvey

Advertisements

വിശ്വാസത്തിന്റെ നാടോടിഭാഷ

Dialect of Faith Y La Bamba It’s the birth of the child hidden from us all Hiding from the only northern star To protect us all From serving all the wrong gods Here comes the child made of gold Travelled from the seven seas Holy savior Arriving from her mother’s womb Giving us a tongue … Continue reading വിശ്വാസത്തിന്റെ നാടോടിഭാഷ