ആധാര്‍ തുടക്കം മുതല്‍

Advertisements

കൈയ്യുയര്‍ത്തൂ, വെടിവെക്കരുത്, എനിക്ക് ശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല

https://soundcloud.com/kimyadawson/at-the-seams At the Seams Kimya Dawson Left hands hold the leashes and the right hands hold the torches And Grandpas holding shotguns swing on porch swings hung on porches And the Grandmas in their gardens plant more seeds to cut their losses And the poachers with the pooches and the nooses preheat crosses And the … Continue reading കൈയ്യുയര്‍ത്തൂ, വെടിവെക്കരുത്, എനിക്ക് ശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല

കറുത്തവരുടെ പുതിയ തലമുറ ഒരു പ്രശ്നമാണ്

The Israel Project, a major advocacy group based in Washington, is running a secret influence campaign on Facebook. This is revealed in The Lobby – USA, an undercover Al Jazeera documentary that has never been broadcast due to censorship by Qatar following pressure from pro-Israel organizations.