ബൈബിളിലെ ആഖ്യാനത്തെ ചരിത്രമായി പരിഗണിക്കുന്നത്

https://www.facebook.com/100000516982009/videos/4215436461816878/ Miko Peled — സ്രോതസ്സ് mikopeled.com | 2020/11/28