കച്ചവട മാധ്യമങ്ങള്‍ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമി കത്തും

Advertisements

മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വേഷ്യയിലെ ഏക ജനാധിപത്യം

Why did Israel deport CODEPINK National Co-Director, Ariel Gold? Because they want to silence those who have witnessed their crimes and speak out for Palestinian human rights. — സ്രോതസ്സ് twitter.com/codepink