സാമ്പത്തിക ഒഴുവാക്കലില്‍ നിന്ന് ധനകാര്യ ചൂഷണത്തിലേക്ക് കറുത്തവരേയും ലാറ്റിനോകളേയും മാറ്റി

Bill Black

തട്ടിപ്പും ഇരപിടിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല

Bill Black

ദശാബ്ദങ്ങളായ സാമ്പത്തിക ഉദാരവല്‍ക്കരണവും വംശീയ ഭവന നയവും 2007 ലെ ഉരുകിയൊഴുകലിലെത്തിച്ചു

Bill Black