സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായതാണ്

Lorenzo Serna, Unicorn Riot

Advertisements

വ്യക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ?

ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട അവസരം നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തില്‍ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതില്‍ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികള്‍ നമ്മുടെ നിലനില്‍പ്പിനേയും സുസ്ഥിരതയേയും വളരേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാല്‍ അവരെ നാം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പരിണാമപരമായാണ്. ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഗുണകരമായവരെ (നല്ലവര്‍) ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തുകയും ദോ‍ഷകരമായവരെ (ദുഷ്ടര്‍) അകറ്റി നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലവരോ? അവര്‍ വിദൂരത്തുള്ളവരാകാം. ചിലപ്പോള്‍ മരിച്ച് പോയവരാകാം. അവരെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യും. പരിണാമപരമായ ശീലം നമുക്കുള്ളതിനാല്‍ നാം അവരേയും … Continue reading വ്യക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ?

ശക്തി വാര്‍ന്ന് പോകുന്നത്

ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ പൌരന്‍മാര്‍ തങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ അധികാരത്തിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയും, പകരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് അധികാരത്തിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആ സമൂഹം ഫാസിസ്റ്റ്പരമായി മാറുകയും അതിനെ സ്വതന്ത്രമെന്ന് വിളിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതുമാകുന്നു. — സ്രോതസ്സ് truthdig.com | Mr. Fish | Oct 23, 2018