നിങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ നയം കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്, യുദ്ധത്തിലേക്ക് അത് നിങ്ങളെ നയിക്കും

Stephen Cohen