മനുഷ്യരുടെ പ്രവര്‍ത്തി കാരണം മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മൊത്തം ഉന്‍മൂലനം

Daniel Ellsberg on RAI (5/8) Russian “Doomsday Machine” an Answer to U.S. Decapitation Strategy

വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിന് സബ്സിഡി നല്‍കാനുള്ള മാര്‍ക്കെറ്റിങ്ങ് ആയിരുന്നു ശീതയുദ്ധം

Hitler Wouldn’t Risk Doomsday, But The United States Did Daniel Ellsberg on RAI (2/8)

നിങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ നയം കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്, യുദ്ധത്തിലേക്ക് അത് നിങ്ങളെ നയിക്കും

Stephen Cohen