ചെടികളുടെ വിത്തില്‍ അഴ്സെനിക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്

inositol എന്ന ഒരു തരം പഞ്ചസാരയില്‍ arsenite എന്ന arsenic ന്റെ വിഷരൂപത്തെ നിറച്ച് അതിനെ ഒരു കടത്ത് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ചെടി വിത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് നെല്ല് പോലുള്ള ആഹാര സസ്യങ്ങളുടെ മാതൃകയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന Arabidopsis thaliana യില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തി. അവരുടെ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് Nature Plants പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴ്സനിക് ഒരു വിഷവും ക്യാന്‍സര്‍കാരിയുമാണ്. ധാതുക്കളില്‍ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. ചില കളനാശിനികളിലും, മൃഗ വളര്‍ച്ചാ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളിലും, … Continue reading ചെടികളുടെ വിത്തില്‍ അഴ്സെനിക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്