എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ, ഞാന്‍ ഒരു ലിബറലാണ്

Love me, I'm a liberal Phil Ochs [നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരക്കാര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യുക്തിവാദം പോലെ പല മുഖംമൂടി ധരിച്ച്, നേരെയും മറഞ്ഞും, തെളിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.]

നാസികള്‍ ചത്ത ദിവസം

Chumbawamba - On the day the nazi died (Live) We're told that after the war The Nazis vanished without a trace But battalions of fascists Still dream of a master race The history books they tell Of their defeat at '45 But they all came out of the woodwork On the day the Nazi died … Continue reading നാസികള്‍ ചത്ത ദിവസം