ആണുങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുണ്ടാന്‍ ചിമ്പാന്‍സകളെ സഹായിക്കുന്നു

ആണ്‍ ചിമ്പാന്‍സികള്‍ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് University of Michigan ഉം Arizona State ഉം Duke universities ഉം ചേര്‍ന്ന് പഠനം നടത്തി. സംഘത്തിലെ ആല്‍ഫാ ആണുമായോ സംഘത്തിലെ മറ്റ് ആണ്‍ ചിമ്പാന്‍സികളുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുള്ള ആണ്‍ ചിമ്പാന്‍സികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് അവര്‍ കണ്ടെത്തി. പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് iScience ല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെണ്‍ ജീവിയെ പ്രത്യുല്‍പ്പാദനത്തിന് ലഭ്യമാകുക എന്നതാണ് ആണ്‍ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനുള്ള … Continue reading ആണുങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുണ്ടാന്‍ ചിമ്പാന്‍സകളെ സഹായിക്കുന്നു

തന്മയീഭാവശക്തി ഉപയോഗിച്ചൊരു മൗലികമായ പരീക്ഷണം

My students often ask me, "What is sociology?" And I tell them, "It's the study of the way in which human beings are shaped by things that they don't see." And they say, "So how can I be a sociologist? How can I understand those invisible forces?" And I say, "Empathy. Start with empathy. It … Continue reading തന്മയീഭാവശക്തി ഉപയോഗിച്ചൊരു മൗലികമായ പരീക്ഷണം