മുതലാളിത്തം ജനാധിപത്യത്തെ തിന്നും — നാം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കില്‍

Yanis Varoufakis Singapore's Lee Kuan Yew and his great imitators in Beijing have demonstrated beyond reasonable doubt that it is perfectly possible to have a flourishing capitalism, spectacular growth, while politics remains democracy-free. Indeed, democracy is receding in our neck of the woods, here in Europe. Now let me give you two numbers. Over the … Continue reading മുതലാളിത്തം ജനാധിപത്യത്തെ തിന്നും — നാം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കില്‍

Advertisements

ചിലവ് ചുരുക്കല്‍ വ്യക്തിപരമായ തലത്തില്‍ വിജയിക്കും

Yanis Varoufakis

വീടിന് വില വര്‍ദ്ധിക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങനേയോ എല്ലാവരും സമ്പന്നരാകുമോ?

Michael Hudson SHARMINI PERIES, TRNN: It’s the Real News Network. I’m Sharmini Peries coming to you from Baltimore. And we’re unpacking some economic mythologies here with Michael Hudson who joins us in our Baltimore studio. Thank you so much for joining us Michael. MICHAEL HUDSON: Good to be here. PERIES: Michael has a new book … Continue reading വീടിന് വില വര്‍ദ്ധിക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങനേയോ എല്ലാവരും സമ്പന്നരാകുമോ?

GDP വളരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കെന്താ പ്രശ്നം

Michael Hudson SHARMINI PERIES, TRNN: It's the Real News Network. I'm Sharmini Peries coming to you from Baltimore. Come January 20th Donald Trump is placed to take power in Washington D.C., and there's one thing that everyone is wondering about is what kind of economic policies will he implement that we should really worry about … Continue reading GDP വളരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കെന്താ പ്രശ്നം