ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടണും തടഞ്ഞ സിറിയ സത്യവാങ്മൂലം വായിക്കുന്നു

https://www.youtube.com/watch?v=ZgIDlgD_txM José Bustani

സിറിയയുടെ പ്രധാന കുറ്റം അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്

https://mf.b37mrtl.ru/files/2015.11/5655b7d2c4618858618b45b6.mp4 John Pilger on Paris, ISIS and Media Propaganda (EP 280) Going Underground Special

OPCW സിറിയ വിവാദ വാര്‍ത്തയെ എഡിറ്റര്‍ തടഞ്ഞതിന് ന്യൂസ് വീക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ രാജിവെച്ചു

Journalist Tareq Haddad explains his decision to resign from Newsweek over its refusal to cover the OPCW’s unfolding Syria scandal. Read Tareq Haddad’s article: “Lies, Newsweek And Control Of The Media Narrative: First-Hand Account.” https://tareqhaddad.com/2019/12/14/lies-newsweek-and-control-of-the-media-narrative-first-hand-account/ — source thegrayzone.com | 2019/12/19