അമേരിക്കയുടേയും സൌദിയുടേയും യെമനിലെ യുദ്ധം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നു

Medea Benjamin

യെമനിലെ വംശഹത്യക്ക് സാമന്ത ശക്തിപകരുന്നു

Ex-U.N. ambassador and liberal war hawk Samantha Power faced a protest at Johns Hopkins University over her role overseeing the catastrophic U.S.-Saudi war on Yemen. A student leader speaks about the military-industrial-academic complex.