സമ്പര്‍ക്കം

ലൈവ് ചാറ്റ്
Server: webchat.oftc.net
Server: webchat.freenode.net
Channel: #neritam
mail: info[AT]neritam[DOT]com
ഫോണ്‍: എട്ട് മൂന്ന് O ഒന്ന് O അഞ്ച് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത്