ഫോണിന്റെ കഥ AppStore ല്‍ നിരോധിച്ചു

Phone Story എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച game സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഇരുണ്ട വശം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിവൃത്തമുള്ളതാണ്. മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ coltan ഖനികള്‍ തൊട്ട് ചൈനയിലെ ഫാക്റ്ററികളിലെ ആത്മഹത്യകള്‍ വരെ അത് കഥയായി വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം Apple കമ്പനി iTunes ല്‍ നിന്ന് അതിനെ നീക്കം ചെയ്തു.

– from http://phonestory.org/index.html

ആപ്പിള്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാതിരിക്കുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s