യുദ്ധം ഭീകരവാദമാണ്

Hoobale
K’naan

Hobaalayow heedhe (repeat)

How come they only fix the bridge

After somebody has fallen
Hobaalayow heedhe (2x)
How come they only fix the bridge

After somebody has fallen
Hobaalayow heedhe (2x)
How come you turned the deafest ear
When it is your own brother calling
Hobaalayow heedhe (2x)
How come you turned the deafest ear
When it is your own brother calling
Hobaalayow heedhe (2x)
How come you teach your kids to love
When it is killing they are memorizing
Hobaalayow heedhe (2x)
How come you teach your kids to love
When it is killing they are memorizing
Hobaalayow heedhe (2x)
How come they go to war with terror
When it is war that is terrorizing
Hobaalayow heedhe (2x)
How come they go to war with terror
When it is war that is terrorizing

Hobaalayow heedhe (repeat)

Adduunyada hanweynidaa
Milmaa loo halgamayaaye
Hobaalayow heedhe (2x)
Hawadana rag baa dagoo
Dayaxa hoos u soo dayaayee
Hobaalayow heedhe (2x)
Dadka ninkii hurdee taa
Ogeyn halistii weyaanee
Hobaalayow heedhe (2x)
Anagana haleelada dhashiyo
Hilibka mooyaanee
Hobaalayow heedhe (2x)
Inaan dhiig dhulkeena u hurnaa
Wey haboontahaye

Hobaalayow heedhe (repeat)

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )