പിന്നോക്കക്കാരുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ മനംമയങ്ങരുത്

കോര്‍ണല്‍ വെസ്റ്റ് (Cornel West) സംസാരിക്കുന്നു:

മുകളിലുള്ള കുറച്ച് പിന്നോക്കക്കാരുടെ(1%) വളര്‍ച്ചയില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷം(99%) മനംമയങ്ങരുത്.
Belafonte പോലുള്ളവര്‍ പഴയകാലത്തിന്റെ മുറിവുകള്‍ എല്ലാം ഓര്‍ക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് അവസാന വാക്ക് സ്നേഹമാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s