രാജ്യങ്ങളേയും, അതിന്റെ ജനങ്ങളേയും, ചരിത്രത്തേയയും, സംസ്കാരത്തേയും തുടച്ചുനീക്കുന്നത്

Rijin Sahakian
Sada for Contemporary Iraqi Art

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )