ലിബിയയില്‍ നിന്ന് തുര്‍ക്കിയിലേക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ കടത്തിയതില്‍ അമേരിക്കക്ക് പങ്കുണ്ടോ?

Rand Paul Destroys Hillary Clinton Over Benghazi-Gate During Capitol Hill Press Conference

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s