ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ മരണങ്ങളുടേയും ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം

— സ്രോതസ്സ് By © World Bank/ Institute for Health Metrics and Evaluation (pdf http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/28/000333037_20140328141207/Rendered/PDF/863040IHME0T4H0ORLD0BANK0compressed.pdf)

The disability-adjusted life year (DALY) is a measure of overall disease burden, expressed as the number of years lost due to ill-health, disability or early death.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w