ചെയിന്‍ ഗാങ്ങ്

Chain Gang
Sam Cooke

(Hooh aah) (hooh aah)
I hear somethin’ sayin’

(Hooh aah) (hooh aah)
(Hooh aah) (hooh aah)

(Well, don’t you know)
That’s the sound of the men working on the chain ga-a-ang
That’s the sound of the men working on the chain gang

All day long they’re singin’
(Hooh aah) (hooh aah)
(Hooh aah) (hooh aah)

(Well, don’t you know)
That’s the sound of the men working on the chain ga-a-ang
That’s the sound of the men working on the chain gang

All day long they work so hard
Till the sun is goin’ down
Working on the highways and byways
And wearing, wearing a frown
You hear them moanin’ their lives away
Then you hear somebody sa-ay

That’s the sound of the men working on the chain ga-a-ang
That’s the sound of the men working on the chain gang

Can’t ya hear them singin’
Mm, I’m goin’ home one of these days
I’m goin’ home see my woman
Whom I love so dear
But meanwhile I got to work right he-ere

(Well, don’t you know)
That’s the sound of the men working on the chain ga-a-ang
That’s the sound of the men working on the chain gang

All day long they’re singin’, mm
My, my, my, my, my, my, my, my, my work is so hard
Give me water, I’m thirsty

My, my work is so hard
Oh my, my, my, my, my, my work is so hard

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )