വളരെ കറുത്തത്

VRY BLK
Jamila Woods

[Verse 1: Jamila Woods]
Black is like the magic, and magic’s like a spell
My brother’s went to heaven, the police going to
… yeah, they’re going to, hello operator, emergency hotline
If I say that I can’t breathe, will I become a chalk line
Line up to see the movie, line up to see the act
The officer’s are scheming to cover up their
Cover up their…ask me no more questions, tell me no more lies
Your serving and protecting is stealing babies lives

[Chorus: Jamila Woods]
I’m very black, black, black
Can’t send me back, back, back
You take my brother, brother, brother
I fight back, back, back, back
I’m very black, black, black
I made a pact, pact, pact
You take my brother, brother, brother
I fight back, back, back, back
[Verse 2: Noname]
Everything is everything, monstrous as a guillotine
A missionary commissioned misery into angel wings
And all he wanna do is be still and cut bread
Never know the dead, how they whisper “Forgive me”
Everything is relative, politicizing evidence
I heard a politician reiterate all the messages
And all he wanna do is feed family, be famous
Never know the poor, how they scream out “Redeem me”
Everything is casualty, a song I heard, the bullets sing
I know a couple babies gon’ see ’em fly tonight
He wish he wasn’t magic, all he wanna do is be a passage

In a book titled “America the Savage”
Symphony is symphony, when everything was meant to be
Piano man and drummer boy just invented a song for me
And all I wanna do is find love and be happy
And all I wanna do is find love

[Chorus: Jamila Woods]
I’m very black, black, black
Can’t send me back, back, back
You take my brother, brother, brother
I fight back, back, back, back
I’m very black, black, black
I made a pact, pact, pact
You take my brother, brother, brother
I fight back, back, back, back
I’m very black, black, black
(Double, double this)
Can’t send me back, back, back
(Double, double that)
You take my brother, brother, brother
(The trouble trouble is)
I fight back, back, back, back
(I’m very, very black)

[Outro: Jamila Woods]
And that is all I, that is all I know
And that is all I, that is all I know
That is all I… is all I know
And that is all I, that is all I know

[Spoken]
So one day these random girls are at my office, and one girl’s like, y’all remember how to play Rockin’ Robin? And we all broke out in formation, and we’re like “Popsicle, popsicle, a bang-bang me a socket in a treetop.” And it was so great, it was like these black women that I did not know, had met that day, and we like all knew how to play Popsicle together. And then like all of the people who weren’t black were just looking at us like…”Did y’all go to elementary school together?” It was literally like the best inside secret that I felt like I had ever had. That’s one of my favorite things about blackness.

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

neridam

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )