ദേശാഭിമാനികളായ ലക്ഷപ്രഭുക്കള്‍

Morris Pearl

[നികുതി അടക്കുന്നത് പോലും മുതലാളിത്തത്തില്‍ വാര്‍ത്തയാകും. അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുക.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s