ലിന്‍ഡണ്‍ ജോണ്‍സണ്‍ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞു

Lyndon Johnson Told The Nation
Tom Paxton

I got a letter from L. B. J.
It said this is your lucky day.
It’s time to put your khaki trousers on.
Though it may seem very queer
We’ve got no jobs to give you here
So we are sending you to Viet Nam

[Cho:]
Lyndon Johnson told the nation,
“Have no fear of escalation.
I am trying everyone to please.
Though it isn’t really war,
We’re sending fifty thousand more,
To help save Viet nam from Viet Namese.”

I jumped off the old troop ship,
And sank in mud up to my hips.
I cussed until the captain called me down.
Never mind how hard it’s raining,
Think of all the ground we’re gaining,
Just don’t take one step outside of town.

[Cho:]

Every night the local gentry,
Sneak out past the sleeping sentry.
They go to join the old VC.
In their nightly little dramas,
They put on their black pajamas,
And come lobbing mortar shells at me.

[Cho:]

We go round in helicopters,
Like a bunch of big grasshoppers,
Searching for the Viet Cong in vain.
They left a note that they had gone.
They had to get down to Saigon,
Their government positions to maintain.

[Cho:]

Well here I sit in this rice paddy,
Wondering about Big Daddy,
And I know that Lyndon loves me so.
Yet how sadly I remember,
Way back yonder in November,
When he said I’d never have to go.


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. പരസ്യങ്ങളെ ഒഴുവാക്കി, വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s