മനുഷ്യവംശം അനുഭവിച്ചതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല

Greta Thunberg
thank you i I want to dedicate this
prize to those protecting the Hamburg
forests and to the climate activists who
fight to keep the fossil fuels in the
ground everywhere
[Applause]
we live in a strange world where the
United science tells us that we are
about 11 years away from setting off an
irreversible chain reaction way beyond
human control that will probably be the
end of our civilization as we know it we
live in a strange world where children
must sacrifice their education in order
to protest against the destruction of
their future worth of people who have
contributed the least to this crisis are
the ones who are going to be affected
the most where politicians say it’s too
expensive to save the world while
spending trillions of euros subsidizing
fossil fuels we live in a strange world
where no one dares to look beyond our
current political systems even though
it’s clear that the answers we seek will
not be found within the politics of
today
[Applause]
where some people seem to be more
concerned about the presence in school
of some children than the future of
humankind
where everyone can choose their own
reality and buy their own truth where
our survival is depending on a small
rapidly disappearing carbon budget and
hardly anyone even knows it exists where
we think we can buy and build our way
out of a crisis that has been created by
buying and building stuff
we’re a football game or a film gala
gets more media attention than the
biggest crisis humanity has ever faced
we’re celebrities film and pop stars who
have stood up against all injustice will
not stand up for the environment and for
climate justice because that would
inflict on their right to fly around the
world visiting their favorite
restaurants beaches and yoga retreats
avoiding catastrophic climate breakdown
is to do the seemingly impossible and
yet that is what we have to do but
here’s the truth we can’t do it without
you in the audience here tonight people
see you celebrities as gods you
influence billions of people we need you
you can use your voice to raise
awareness about this global crisis you
can help turn individuals into movements
you can help us wake up the leaders and
let them know that our house is on fire
we live in a strange world but it’s the
world that my generation has been handed
it’s the only world we’ve got we are now
standing at a crossroads in history we
are failing but we have not yet failed
there is still time and to fix this it’s
up to us thank you

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )