ആഹാരവും കര്‍ഷകരും കമ്പോള സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല


Its about how we feed ourselves and how much life it gives to us.
Jyoti Fernandez
landworkersalliance.org.uk
wefeedtheworld.org

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )