കള്ളന്‍മാരുടെ പട്ടിക

ഏപ്രില്‍ 23 ന് New York Times ന്റെ Andrew Revkin ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതില്‍ അദ്ദേഹം ഫോസില്‍ ഇന്ധനത്താല്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന Global Climate Coalition എന്ന സംഘം, സത്യമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി താപത്തെ കുടുക്കിവെക്കുന്ന വാതകങ്ങളുടെ ബഹിര്‍ഗ്ഗമനം ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന ആശയത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്തിയവരാണെന്ന് തെളിയിച്ചു.

നമ്മേ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന Global Climate Coalition ലെ അംഗങ്ങള്‍.

* Air Transport Association
* Allegheny Power
* Aluminum Association, Inc.
* American Automobile Manufacturers Association
* American Commercial Barge Line Co.
* American Farm Bureau Federation
* American Forest & Paper Association
* American Highway Users Alliance
* American Iron and Steel Institute
* American Petroleum Institute
* American Portland Cement Alliance
* Amoco
* Association of American Railroads
* Association of International Automobile Manufacturers
* Atlantic Richfield Coal Company
* Baker Refineries
* Bethlehem Steel
* BHP Minerals
* Chamber of Shipping of America
* Chemical Manufacturers Association
* Chevron
* Chrysler Corporation
* Cinergy
* CONRAIL
* Consumers Energy
* Council of Industrial Boiler Owners
* CSX Transportation, Inc.
* Cyprus-Amax
* Dow Chemical Company
* Drummond Company
* Duke Power Company
* DuPont
* Eastman Chemical
* Edison Electric Institute
* ELCON
* ExxonMobil
* Fertilizer Institute
* Ford Motor Company
* General Motors
* Goodyear Tire & Rubber Co.
* Greencool
* Hoechst Celanese Chemical Group
* Illinois Power Company
* Kaiser Aluminum and Chemical Corp.
* McDonnell-Douglas
* Mobil Corporation
* National Association of Manufacturers
* National Lime Association
* National Mining Association
* National Ocean Industries Association
* National Petrochemical and Refiners Association
* Natural Rural Electric Cooperative Association
* Norfolk Southern
* Northern Indiana Public Serv. Co.
* Ohio Edison
* Parker Drilling Company
* Process Gas Consumers
* Shell
* Society of the Plastic Industry
* Southern Company
* Steel Manufacturers Association
* TECO Energy Inc.
* Texaco
* U.S. Chamber of Commerce
* USX Corporation
* Union Carbide
* Union Pacific
* Virginia Power
* Western Fuels Association

– സ്രോതസ്സ് noimpactman

ഈ കമ്പനികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s