പക്ഷികള്‍ എന്താണ് തിന്നുന്നത്?

ആല്‍ബട്രോസ് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍, 2009 ന് Midway Atoll എന്ന വടക്കേ പസഫിക്കിന്റെ നടുവിലുള്ള ചെറു ദ്വീപില്‍ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാര്‍ മലിനീകൃതമായ കടല്‍ തീരത്തുന്ന് ആഹാരവസ്തുക്കണെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് കൊണ്ടുക്കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യ മാലിന്യങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുന്നതു കാരണം ഓരോ വര്‍ഷവും Midway ലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആല്‍ബട്രോസ് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പട്ടിണിയും വിഷവും ശ്വാസംമുട്ടലും കൊണ്ട് ചാകുന്നു.

ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ ഒരു വസ്തു പോലും പുതിതായി വെച്ചതോ, നീക്കിയതോ, കൃത്രിമ പണി ചെയ്തതോ, ക്രമീകരിച്ചതോ, മാറ്റം വരുത്തിയതോ അല്ല. ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായാണാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിദൂരമായ മത്സ്യ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിലെ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രമാണിത്. തൊട്ടടുത്ത ഭൂഖണ്ഡം 3,200 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്.

– from chrisjordan.com (കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍)

താങ്കളുടെ ഉപഭോഗം കുറക്കുക. മാലിന്യങ്ങളും കുറക്കുക.
Reduce, Reuse, Recycle.

One thought on “പക്ഷികള്‍ എന്താണ് തിന്നുന്നത്?

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )