അമേരിക്ക നീ തെളിയിക്കൂ

Who.s dying for your freedom in this land
Who pays the cost for the liberties you demand.

അമേരിക്ക പ്രതികരിക്കുന്നു:

Is It For Freedom?
Words and Music by Sara Thomsen
(c)1999 Sara Thomsen.

Rulers of the nations as you fuss and fight
Over who owns this or that and who has the right,
To design, build, sell and store and fire
All the bombs and guns to defend your holy empire

There are children hungry, children sick and dying
There are mothers, fathers, sisters, brothers crying
They.re only pawns in your play of power and corruption.
Slowly starve them, your new weapons of mass destruction.

And prove to me America, that you care
And prove to me America that you.re aware
Who.s dying for your freedom in this land
Who pays the cost for the liberties you demand.

Is it for freedom or for comfort and convenience?
Is it to profit for big business we pledge our allegiance?
Are we prisoners in the land of the brave and bold
Held by indifference or hearts grown hard and cold?

And prove to me America, that you care
And prove to me America that you.re aware
Who.s dying for your freedom in this land
Who pays the cost for the liberties you demand.

Children of the world you have the right
To sing and dance, run and play,
let your dreams take flight
As the innocent die you rulers carry the shame
And if we stand idly by we share the blame.

And oh America do we care?
And on America are we aware?
Who.s dying for our comfort in this land?
Who pays the cost for the convenience we demand?

Children of the world you have the right
To sing and dance, run and play, let your dreams take flight

അമേരിക്കന്‍ കമ്പനി നിര്‍മ്മിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാതിരിക്കൂ. അവരോട് ദേഷ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. അവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പണം കിട്ടിയാല്‍ അവര്‍ കൂടുതല്‍ ബോംബുണ്ടാക്കി കൂടുതല്‍ പേരെ കൊല്ലും. അതുപോലെ നമ്മുടെ അമേരിക്കന്‍ പാവസര്‍ക്കാര്‍ വേണ്തിലധികം കരാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമ്മളും എന്തിന് അധികം പണം അവര്‍ക്ക് നല്‍കണം?

2 thoughts on “അമേരിക്ക നീ തെളിയിക്കൂ

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )