മൊത്തം – പ്രതിശീര്‍ഷ ഉദ്‌വമനം

– from makewealthhistory.org

ഏതിന് കുറവ് വരുത്തുകയാണ് എളുപ്പം എന്ന് ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് മനസിലാകും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s