കുരങ്ങാ, ഞാന്‍ നിന്നോടല്ലട സംസാരിക്കുന്നത്

മറ്റുള്ളവന്റെ പണം കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിന്റെ ധിക്കാരം കണ്ടില്ലേ. [ബാങ്കുകാര്‍ ഒരിക്കലും അവരുടെ പണം കൊണ്ട് കളിക്കില്ല.]

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )