ഭീകര കൊലയാളി?

Occupy Wall Street Asks for Civility While Holding a Mass Murderer’s Portrait… Really?!

പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവാം. എല്ലാം വസ്തുനിഷ്ടമായി വിശകലനം ചെയ്യുക. സ്വന്തം തീരുമാനത്തിലെത്തുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )