സാംസങ്ങിന്റെ 13-വാട്ട് 900 Lumens LED ബള്‍ബ്

60 വാട്ടിന്റെ സാദാ ബള്‍ബിന്റത്ര വെളിച്ചം തരുന്ന 900 Lumens LED ബള്‍ബ് സാംസങ്ങ് പുറത്തിറക്കി. specs താഴെയുള്ള ചിത്രങ്ങളില് നിന്ന് കാണാം:

– സ്രോതസ്സ്treehugger.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s