എണ്ണയുടെ വില

18 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് കാണാന്‍ വേണ്ടിമാത്രം. ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ നിന്നും കുട്ടികള്‍ കഴിവതും അകന്നു നില്‍ക്കുക. അതല്ലാതെ തന്നെ അവര്‍ക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ.

The Reason Why
By Billy Bragg

Voices on the radio
tell us that we’re going to war
those brave men and women in uniform
they want to know what they’re fighting for
the generals want to hear the end game
the allies won’t approve the plan
but the oil men in the white house
they just don’t give a damn

it’s all about the price of oil
it’s all about the price of oil
don’t give me no shit
about blood, sweat, tears and toil
it’s all about the price of oil
now I ain’t no fan of Saddam Hussein
oh, please don’t get me wrong
if it’s freeing the Iraqi people you’re after
then why have we waited so long
why didn’t we sort this out last time
was he less evil than he is now
the stock market holds the answer
to why him, why here, why now

Saddam killed his own people
just like general Pinochet
and once upon a time both these evil men
were supported by the U.S.A.
and whisper it, even Bin Laden
once drank from America’s cup
just like that election down in Florida
this shit doesn’t all add up
it’s all about the price of oil
’cause it’s all about the price of oil
don’t give me no shit
about blood, sweat, tears and toil
it’s all about the price of oil

കഴിവതും എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )